Vedtægter for Kollegianerforeningen

Vedtægter for Kollegianerforeningen Solbakken

 • 1

Foreningens navn er:

Kollegianerforeningen Solbakken.

 • 2

Foreningens formål er:

At forestå driften af kollegianernes fællesaktiviteter og kollegianerforeningens ejendele.

At være forum for formidling af initiativer og forslag fra medlemmerne.

 • 3

Hjemsted:

Kollegiet Solbakken,

Rektorparken 18, st. th.

2450 Kbh. Sv.

 • 4

Medlemmer af Kollegianerforeningen Solbakken er kollegianere og fremlejere efter de i bek. 666 af 27/09/1991 gældene regler og tilhørende vejledninger.

 • 5
 1. Foreningens øverste besluttende myndighed er kollegianerforeningens fællesmøde.
 2. Kollegianerforeningens fællesmøde afholdes mindst 6 gange årligt.
 • 6
 1. Til fællesmøderne har alle kollegianere ret til fremmøde og til at stemme.
 2. Alle beslutninger på et fællesmøde træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Blanke stemmer indgår i afgørelsen med lige vægt, hvorfor mere end 50% af stemmerne skal være FOR, før et forslag kan vedtages. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 3. Beslutning om ændring af foreningens vedtægter skal vedtages ved to på hinanden følgende fællesmøder med mindst én uges mellemrum.
 4. Der kan ikke stemmes per fuldmagt.
 • 7
 1. Kollegianerforeningens ledelse indkalder ved opslag i alle opgange til fællesmøde med mindst 14 dages varsel.
 2. Dagsordenen for fællesmødet offentliggøres ved opslag på kollegiets hjemmeside, opslag i opgangene og vaskeriet, senest 5 dage før mødet.
 • 8
 1. Fællesmødet kan kun træffe beslutninger vedrørende emner, som udtrykkeligt er angivet i dagsordenen for mødet.
 2. Undtaget herfra er beslutninger om forslag stillet direkte på fællesmødet om indkøb af brugsgenstande til kollegianerforeningen, som ikke overstiger et samlet loft på 5000,- kr. pr. fællesmøde.
 3. Såfremt flere forslag stilles samtidig og disse samlet overstiger beløbsloftet, vil dette forsøges løst ved afstemning.
 4. Hvis der efter afstemning er stemmelighed, vil forslagene blive annulleret og overgå til næste fællesmøde, såfremt forslagsstiller ønsker dette.
 5. Kollegianerforeningens fællesmøde kan beslutte, at den endelige afgørelse af et emne, der er til behandling på fællesmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning.
 6. Urafstemning afholdes, når mindst 1/3 af de afgivne stemmer på fællesmødet er for.
 7. Urafstemning varsles ved opslag mindst 8 dage varsel, samtidig omdeles stemmeblanketterne i postkasserne.
 8. Ved urafstemning har hver kollegianer eller fremlejer 1 stemme.
 9. Urafstemningens resultat træffes på grundlag af almindelig stemmeflerhed blandt de deltagende i urafstemningen.
 10. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme emne først finde sted efter afholdelse af et fællesmøde.
 • 9
 1. Fællesmødet  har ansvaret for kollegianerforeningens besiddelser, foreningens praktiske og administrative funktioner og disponerer over foreningens midler.
 2. Alle forslag om nyanskaffelser skal indeholde en gennemførelses- og vedligeholdelsesplan samt en projektansvarlig for at kunne vedtages.
 3. På ledelsesmøder og fællesmødet gennemgås de igangværende gennemførelses- og vedligeholdelsesplaner som et fast punkt på dagsorden, den projektansvarlige indkaldes til mødet.
 4. ”Den projektansvarlige mister retten til at stille nye forslag til fællesmødet, så længe gennemførelses- og vedligeholdelsesplaner ikke følges.”

 • 10

Referat af fællesmødet offentliggøres senest 10 dage efter mødets afholdelse dels på kollegiets hjemmeside, dels ved opslag på opslagstavlerne i opgangene.

 • 11
 1. Foreningens daglige ledelse varetages af kollegianerforeningens ledelse, der består af et ulige antal medlemmer fastsat af fællesmødet, dog mindst 3 kollegianere.
 2. Kollegianerforeningen vælger en forperson blandt kollegianerforeningens ledelses medlemmer.
 3. Valgperioden for et kollegianerforeningsledelsesmedlem er 2 år, og genvalg kan finde sted.
 4. Kollegianerforeningens ledelse arbejder efter en forretningsorden, der er godkendt på fællesmødet.
 • 12

Før et fællesmøde kan kollegianerforeningens ledelse udsætte forslag, der er stillet til fællesmødet til næste fællesmøde.

 • 13
 1. Fællesmødet kan oprette og ophæve udvalg efter behov.
 2. Ethvert udvalg råder over 200 kr./mdr. uden specifikation, dvs. de kan bruges efter udvalgets ønsker. Beløbet må akkumuleres, dog kun over tre mdr. således at maks. 600 kr. kan udbetales til uspecificeret anvendelse.
 3. Udvalg, der er kapitalskabende, skal kvartalsvis aflægge regnskab til kassereren og et medlem af kollegianerforeningens ledelse eller til to medlemmer af kollegianerforeningens ledelse.
 • 14

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 • 15
 1. Foreningens regnskaber skal revideres halvårligt af to revisorer valgt af fællesmødet, hhv. i januar og september.
 2. De reviderede regnskaber offentliggøres i husavisen i forbindelse med det følgende fællesmøde, hvor regnskabet skal forelægges til godkendelse.
 3. Ved udbetaling af forskud fra kollegianerforeningen er modtagerne ansvarlige for hele beløbet, indtil en kvittering er afleveret til kasseren. Ansvarligheden kan medføre krav om tilbagebetaling, såfremt en kvittering ikke kan fremskaffes. Overdragelse af ansvaret kan foretages, efter at kasseren er underrettet.
 • 16

Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter for Kollegianerforeningen Solbakken.

 

Vedtægterne er senest opdateret 14/1-2018 af Nina.